วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โปรแกรม ThaiNewGenDict Version 2.1.0.0

โปรแกรม ThaiNewGenDict Version 2.1.0.0

Link เพื่อ Download ThaiNewGenDict Version 2.1.0.0


คุณสมบัติ

 • โปรแกรมหนังสือ ThaiNewGenDict นอกจากจะมีคำศัพท์จาก พระไตรปิฎกบาลี-สยามรัฐ (ที่ไม่ซ้ำกัน) หมดทุกคำแล้ว (แม้คำแปลยังไม่ครบ แต่ก็ถือว่ามีคำศัพท์บาลี มากที่สุดในประเทศไทย) ประโยคในห้อง ไลน์ ที่ถูกบันทึกไว้ ปัจจุบันสามารถที่จะถูกนำมา Copy เข้าไปในโปรแกรม word Document เพื่อจัดทำหนังสือได้แล้ว

 • ก้าวหน้าถึงขั้นสูงสุดประโยคไลน์ที่ถูกบันทึกไว้สามารถนำมา บันทึกไว้ในรูปแบบ html ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ออกทางเวปไซท์ ได้ทันทีครับ


ขั้นตอนการติดตั้ง

 • UnZip File (คงชื่อ Folder ไว้เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์) เก็บไว้ใน Drive ใดก็ได้

 • ติดตั้ง Font ของโปรแกรม ใน Folder Font ลง Windows

 • ใช้งานได้โดยการ Double Click ที่โปรแกรม หรือ อาจสร้าง Shot cut ไว้บน DeskTop เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศปรับปรุงระบบ รายงานประโยคบาลี ให้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม เวิร์ดได้

ประกาศปรับปรุงระบบ รายงานประโยคบาลี ให้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม เวิร์ดได้

วิญญาปนํ: โปรแกรมหนังสือ ThaiNewGenDict นอกจากจะมีคำศัพท์จาก พระไตรปิฎกบาลี-สยามรัฐ (ที่ไม่ซ้ำกัน) หมดทุกคำแล้ว (แม้คำแปลยังไม่ครบ แต่ก็ถือว่ามีคำศัพท์บาลี มากที่สุดในประเทศไทย) (happy) ประโยคในห้อง ไลน์ ที่ถูกบันทึกไว้ ปัจจุบันสามารถที่จะถูกนำมา Copy เข้าไปในโปรแกรม word Document เพื่อจัดทำหนังสือได้แล้ว (ขอเวลาทดสอบปรับปรุงจุดบกพร่องอีกเล็กน้อย ก็จะสมารถ ปล่อยให้ Download เพื่อใช้งานกันได้ฟรีๆ) (happy)


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ธรรมการกล่าววาจาสำหรับนักปกครอง (เพิ่มเติมจากหมวดพรหมวิหาร ๔)

ธรรมการกล่าววาจาสำหรับนักปกครอง

ที่มา

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ไทย-บาลีสยามรัฐ) เล่มที่ 22
พระสุตตันปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่ม ๒๒ ปัญจก-ฉักกนิบาต
ว่าด้วยธรรมหมวด ๕-๖
ยถาภตอวรรณสูตร

พระบาลี

พระไตรปิฎก พระไตรปิฏก (บาลี-บาลีสยามรัฐ) เล่มที่ 22
พระสุตตันปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่ม ๒๒ ปัญจก-ฉักกนิบาต
ว่าด้วยธรรมหมวด ๕-๖

[๒๓๖]   ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อาวาสิโก  ภิกฺขุ
ยถาภตํ    นิกฺขิตฺโต    เอวํ    นิรเย    กตเมหิ   ปญฺจหิ   อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา      อวณฺณารหสฺส     วณฺณํ     ภาสติ     อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา  วณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสติ  อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย   ฐาเน   ปสาทํ   อุปทํเสติ   อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา
ปสาทนีเย   ฐาเน   อปฺปสาทํ   อุปทํเสติ   สทฺธาเทยฺยํ  วินิปาเตติ  ฯ
อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ปญฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อาวาสิโก  ภิกฺขุ
ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต  เอวํ  นิรเย  ฯ  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อาวาสิโก   ภิกฺขุ   ยถาภตํ   นิกฺขิตฺโต   เอวํ  สคฺเค  กตเมหิ  ปญฺจหิ
อนุวิจฺจ    ปริโยคาเหตฺวา    อวณฺณารหสฺส   อวณฺณํ   ภาสติ   อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา      วณฺณารหสฺส      วณฺณํ      ภาสติ      อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา   อปฺปสาทนีเย   ฐาเน   อปฺปสาทํ   อุปทํเสติ  อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา   ปสาทนีเย   ฐาเน   ปสาทํ   อุปทํเสติ   สทฺธาเทยฺยํI
น   วินิปาเตติ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ปญฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต
อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเคติ ฯ

สรุปเรียบเรียงเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย

[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นำมาเก็บไว้ในนรก ๕ ประการเป็นไฉน...

 1. ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้วกล่าวสรรเสริญ ผู้ควรตำหนิ
 2. ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้วกล่าวตำหนิผู้ควรสรรเสริญ
 3. ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้วแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏในที่อันไม่ควรเลื่อมใส
 4. ไม่ใคร่ครวญ ไม่ พิจารณาก่อนแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏในที่อันควรเลื่อมใส
 5. ย่อมยังศรัทธา ให้ตกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู่ ในสวรรค์ ๕ ประการเป็นไฉน

 1. ใคร่ครวญพิจารณาก่อนแล้วกล่าวตำหนิผู้ควรตำหนิ
 2. ใคร่ครวญพิจารณาก่อนแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ
 3. ใคร่ครวญพิจารณาก่อนแล้ว แสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏในที่อันไม่ควรเลื่อมใส
 4. ใคร่ครวญพิจารณาก่อนแล้วแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏ ในที่อันควรเลื่อมใส
 5. ย่อมไม่ยังศรัทธาไทยให้ตกไปวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 16 ตุลาคม 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 16 ตุลาคม 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ กิต อาขยาต  ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิตบาลี วิภัตติ วาจก ธาตุ แบบสัมพันธ์ 16 ตุลาคม 2562 โดยท่านอาจารย์ อุดม เขมานันท์ ละออ
(โปรดใช้หูฟัง)
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี
บาลีอาขยาต, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 16 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 16 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 16 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 3วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เครื่องมือป้อนคำศัพท์กลุ่มนาม แบบสมบูรณ์ คำแปลตามหลักบาลีใหญ่

เครื่องมือป้อนคำศัพท์กลุ่มนาม แบบสมบูรณ์ คำแปลตามหลักบาลีใหญ่ (ยิ่งกว่าพิศดาร)

เป็นการผสมผสาน คำแปล แบบโบราณ ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ความรู้ ตำหรับตำรา และ แนวคิด ตามแนวบาลีใหญ่ สำนักท่ามะโอ

 • เซยาดอ นันทะ สิริ
 • พระอาจารย์  (ธิติพงศ์) อุตฺตมปญฺโญ
 • พระมหาสมปอง มุทิโต
 • ท่านอาจารย์บุญถนอม นพโสภณ
 • ท่านอาจารย์ เขมานันท์ ละออ
 • ท่านอาจารย์ จำรูญ ธรรมดา
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • ทำตัวรูปในกลุ่มวิภัตติ เดียวกัน ในเวลาไม่ถึง 10 วินาที พร้อมคำแปล
 • copy คำแปล เพื่อบันทึก ในโปรแกรม ThaiNewGenDict ตามหลักบาลีใหญ่ รู้ทั้งความหมายและคำแปล ภายในไม่เกิน ๑ นาที ต่อ หนึ่งคำศัพท์ (๑ บท)
 • ทำให้การค้นหาความหมายภายหลัง รวดเร็วขึ้น (ปัจจับัน ๑๕ ตค. ๒๕๖๒) สะสม ศัพท์เดิม พร้อมทำตัวรูปบันทึก มากกว่า ๓๐๐ ศัพท์ โดยประมาณ ใน กลุ่มนาม เฉลีย ๒๕ บท ต่อหนึ่งคำศัพท์เดิม ดังนั้น ได้คำศัพท์ที่สำเร็จรูปแล้วกว่า ๗,๕๐๐ ศัพท์ โดยประมาณ
 • โปรแกรม ThaiNewGenDict Version ล่าสุดได้ดึงคำศัพท์ทุกคำ มากว่า ๑๗๐,๐๐๐ คำศัพท์(บท) จากพระไตรปิฎก บาลี สยามรัฐ (ที่อยู่ใน ThaiTipitaka) มาทั้งหมดแล้ว (ถือได้ว่าเป็นดิกชันนารี ดิจิตอล ที่มีคำศัพท์ มากที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้ คำแปลยังไม่ครบทุกคำก็ตาม)
 • มีส่วนสามารถบันทึกประโยค บาลีตัวอย่างจาก กลุ่มไลน์ พุทฺธภาสาสมิติ
 • ป้องกันการผิดพลาดจากการบันทึกคำแปล
 • รอทุกท่านพิสูจน์ เรียนรู้การใช้งาน ได้ด้วยตัวเองวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 14 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 14 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 14 ตค 2562 โดยท่านอาจารย์ บุญถนอม นพโสภณ โปรดใช้หูฟัง
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี

บาลีนาม, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 14 ตค 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 14 ตค 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 14 ตค 2562 ตอนที่ 3วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 13 ตค 2562

การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 13 ตค 2562


การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 13 ตค 2562
เซยาดอ นนฺทสิริอาจริโย โปตฺถกํ วาเจติ
อาจารย์เซยาดอ นนฺทสิริ สอนหนังสือ
อนาทริย อนาทร คือ อะไร

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 12 ตค 2562

การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 12 ตค 2562

เซยาดอ นนฺทสิริอาจริโย โปตฺถกํ วาเจติ
อาจารย์เซยาดอ นนฺทสิริ สอนหนังสือ
อตฺถิ   อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ
มํสํ   นหารู   อฏฺฐี   อฏฺฐิมิญฺชํ   วกฺกํ   หทยํ   ยกนํ   กิโลมกํ  ปิหกํ
ปปฺผาสํ    อนฺตํ    อนฺตคุณํ    อุทริยํ   กรีสํ (มตฺถลุงคํ มาที่หลัง)   ปิตฺตํ   เสมฺหํ   ปุพฺโพ
โลหิตํ    เสโท   เมโท   อสฺสุ   วสา   เขโฬ   สิงฺฆาณิกา   ลสิกา
มุตฺตนฺติ


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 11 ตุลาคม 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 11 ตุลาคม 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ กิต อาขยาต  ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิตบาลี วิภัตติ วาจก ธาตุ แบบสัมพันธ์ 11 ตุลาคม 2562 โดยท่านอาจารย์ อุดม เขมานันท์ ละออ
(โปรดใช้หูฟัง)
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี
บาลีอาขยาต, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ
อุชุํ กโรติ เมธาวี อุสุกาโรว เตชนํ
นักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอกรักษาได้โดยยากห้ามได้โดยยาก
ให้ตรง ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น
ติดตามได้จากวีดีโอ การเรียนการสอนบาลีใหญ่ ท่ามะโอ ในวันนี้ 11 ตค 2562

ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 11 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 11 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 11 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 10 ตุลาคม 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 10 ตุลาคม 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ กิต อาขยาต  ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิตบาลี วิภัตติ วาจก ธาตุ แบบสัมพันธ์ 10 ตุลาคม 2562 โดยท่านอาจารย์ อุดม เขมานันท์ ละออ
(โปรดใช้หูฟัง)
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี
บาลีอาขยาต, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 10 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 10 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 10 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 3


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 10 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 4วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 9 ตุลาคม 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 9 ตุลาคม 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ กิต อาขยาต  ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิตบาลี วิภัตติ วาจก ธาตุ แบบสัมพันธ์ 9 ตุลาคม 2562 โดยท่านอาจารย์ อุดม เขมานันท์ ละออ
(โปรดใช้หูฟัง)
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี
บาลีอาขยาต, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 9 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 1ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 9 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 2วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 7 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 7 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 7 ตค 2562 โดยท่านอาจารย์ บุญถนอม นพโสภณ โปรดใช้หูฟัง
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี

บาลีนาม, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 7 ตค 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 7 ตค 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 7 ตค 2562 ตอนที่ 3วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 6 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 6 ตค 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ การใช้นาม กริยา และ แปลบาลี 6 ตค 2562 โดยท่านอาจารย์ บุญถนอม นพโสภณ โปรดใช้หูฟัง
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี

บาลีนาม, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 6 ตค 2562 ตอนที่ 1


ทบทวนนาม ทำตัวรูปคำนาม อาขยาต แปลบาลีใหญ่ท่ามะโอ 6 ตค 2562 ตอนที่ 2บาลีใหญ่ ท่ามะโอ ท่านพระอาจารย์ เซยาดอ นันทะ สิริ

ปาลิสิกขา โดย ท่านพระอาจารย์  เซยาดอ นันทะ สิริ วันที่ 6 ตค 2562


ถาม

เอกํ นาม กึ
ทฺเว นาม กึ
ตีนิ นาม กึ
จตฺตาริ  นาม กึ
ปญฺจ นาม กึ
ฉ นาม กึ
สตฺต นาม กึ
อฏฺฐ นาม กึ
นว นาม กึ
ทส นาม กึ

ตอบ

สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา (สพฺเพ สตฺตา ปจฺจยฏฐิติกา)
นามญฺจ รูปญฺจ
ติสฺโส เวทนา
จตฺตาริ สจฺจานิ
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา
ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ
สตฺต โพชฌงฺคา
อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค
นว สตฺตาวาสา
ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อรหาติ วุจฺจติ


วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 4 ตุลาคม 2562

ทำตัวรูปคำกริยากิต นามกิตบาลี 4 ตุลาคม 2562

บาลีใหญ่ ท่ามะโอ กิต อาขยาต  ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิตบาลี วิภัตติ วาจก ธาตุ แบบสัมพันธ์ 4 ตุลาคม 2562 โดยท่านอาจารย์ อุดม เขมานันท์ ละออ
(โปรดใช้หูฟัง)
เรียน ภาษา บาลี เพื่อให้ แปล บาลี เป็น ไทย ได้ เทคนิค วิธี การ แปล บาลี
บาลีอาขยาต, บาลีใหญ่ท่ามะโอ, บาลีเรียนสบาย, ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม นามาขยาต ปทรูปสิทธิบาลี กัจจายนสุตตปาฐะ เพื่อให้อ่านบทสวดมนต์บาลีได้

ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 4 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 1ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 4 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 2


ทบทวนอาขยาต ทำตัวรูปคำกริยา นาม กิต บาลีใหญ่ท่ามะโอ 4 ตุลาคม 2562 ตอนที่ 3